header
汤东亮

发布于:2018-07-20 星期五 09:50:06  点击数:7303

湖南大学物理与微电子科学学院

教学单位:电子科学与技术系

办公地点:物电院A203

邮箱:dltang@hnu.edu.cn

教育背景

2011.09-2016.07   中科院光电所微细加工光学技术国家重点实验室,工学博士

2007.09-2011.07   西北工业大学光信息科学与技术专业, 理学学士 


 

工作履历

2022.01至今         湖南大学物理与微电子科学学院 副教授

2018.06-2021.12   湖南大学物理与微电子科学学院 助理教授

2016.08-2017.12   新加坡南洋理工大学 Research Fellow 

学术兼职

Photonics Research, Optics Letters, Optics Express, JPDAP, JOSAB等学术期刊审稿人研究领域

微纳光学、计算光学、超分辨成像、光学设计等

科研项目

国家自然科学基金青年项目,2020-2022,主持;

中科院光电所开放基金,2019-2020,主持;

湖南大学科研启动费,2017-2022,主持;

波的衍射极限关键科学问题研究(2013CBA01700),参与


学术成果

第一作者或通讯作者

D. Tang, Z. Shao, X. Xie, Y. Zhou, X. Zhang, F. Fan, and S. Wen, Opto-Electronic Advances, Accepted (2022).

D. Tang, Z. Shao, Y. Zhou, Y. Lei, L. Chen, J. Xie, X. Zhang, X. Xie, F. Fan, L. Liao, and S. Wen, Laser Photon. Rev., 2100491, 2100491 (2022).

L. Chen, Z. Shao, J. Liu, and D. Tang, J. Phys. D. Appl. Phys. 55, 115102 (2022).

W. Du, Z. Lou, X. Chen, L. Chen, and D. Tang, J. Phys. D. Appl. Phys. 55, 105102 (2022).

L. Chen, Z. Shao, J. Liu, and D. TangMaterials. 14, 2147 (2021).

L. Chen, J. Liu, X. Zhang, and D. Tang, Opt. Lett. 45, 5772 (2020).

Y. Zhou, Y. Yuan, T. Zeng, X. Wang, D. Tang, F. Fan, and S. Wen, Opt. Lett. 45, 5716 (2020).

D. Tang, L. Chen, J. Liu, and X. Zhang, Opt. Express 28, 12209(2020).

D. Tang, J. Liu, L. Chen, J. Liu, and X. Zhang, J. Phys. D. Appl. Phys. 53, 154001 (2020).

D. Tang, L. Chen, and J. Liu, Opt. Express 27, 12308–12316 (2019).

X. Zhang, D. Tang, L. Zhou, J. Jiao, D. Feng, G. Liang, and Y. Guo, Nanoscale 11, 20238(2019).

D. Tang S. K. Sahoo, V. Tran, and C. Dang, Appl. Opt. 57, 7533 (2018).

S. K. Sahoo, D. Tang, and C. Dang, Sci. Rep. 7, 17895 (2017).

C. Wang, D. Tang, Y. Wang, Z. Zhao, J. Wang, M. Pu, Y. Zhang, W. Yan, P. Gao, and X. Luo, Sci. Rep. 5, 18485 (2015).

D. Tang C. Wang, Z. Zhao, Y. Wang, M. Pu, X. Li, P. Gao, and X. Luo, Laser Photon. Rev. 9, 713(2015).

合作作者

S. K. Sahoo, D. Tang, and C. Dang, Optica 4, 1209(2017).

P. Q. Muoi, D. N. Hao, S. K. Sahoo, D. Tang, N. H. Cong, C. Dang, D. N. Hào, S. K. Sahoo, D. Tang, N. H. Cong, and C. Dang, Inverse Probl. 34, 055007 (2018).

W. Tan, E. Liu, B. Yan, J. Xie, R. Ge, D. Tang, J. Liu, and S. Wen, Appl. Phys. Express 11, 092002 (2018).

J. Luo, Z. Zhao, M. Pu, N. Yao, D. Tang, P. Gao, J. Jin, X. Li, C. Wang, H. Yu, and X. Luo, Opt. Commun. 356, 445(2015).