header
周越

发布于:2021-12-22 星期三 16:07:15 点击数:3255

经济学博士,现任湖南大学工商管理学院助理教授。

Email: aaronzhouyue@hnu.edu.cn


基本信息

教育背景

2017.09 – 2021.10         香港科技大学商学院       经济学      哲学博士

2015.09 – 2017.08         香港科技大学商学院       经济学     哲学硕士

2011.09 – 2015.08         香港科技大学理学院       数学与经济学     理学学士


职业经历

2021.11 – 至今        湖南大学工商管理学院        管理科学系        助理教授


研究领域

宏观金融;中国宏观