header
王建锋

发布于:2017-11-14 星期二 13:14:47 点击数:5767

教授,博士生导师,岳麓学者,湖湘高层次人才聚集工程-创新人才

招收材料、化学、物理背景的本科生、硕士、博士及博士后加入团队!

联系方式:wangjianfeng@hnu.edu.cn

基本信息

2001-2005:本科,湖南大学材料科学与工程学院

2005-2008:硕士,湖南大学材料科学与工程学院 

2008-2010:研发工程师,全球最大碳纳米管制造应用企业Cnano 

2010-2013:博士,北京航空航天大学 

2013-2017:讲师,北京航空航天大学化学学院化学系

2015-2016:访问学者,美国德克萨斯大学达拉斯分校纳米技术所

2017.11起: 教授,湖南大学材料科学与工程学院


研究方向:层状纳米复合材料的结构设计、组装及多功能特性

1、仿生轻质高强层状纳米复合材料

2、高强超韧层状纳米复合水凝胶

3、高导热柔性层状纳米复合薄膜 

4、高性能层状致动器

5、二维纳米材料的液相剥离及组装


近年来,在Chem Soc Rev, Angew Chem Int Ed, Adv Mater, Adv Funct Mater, ACS Nano, Chem Mater, Nanoscale, 

J Mater Chem A, ACS Appl Mater Interfaces等国际权威杂志上发表SCI论文20余篇 (累计影响因子240,大于30的1篇,

大于10的10篇,单篇被引用次数超过100次的论文4篇,4篇被选为期刊封面,2篇入选“ESI高被引论文”)。申请中国专

利8项,美国专利1项,国际专利2项


联系方式:wangjianfeng@hnu.edu.cn

https://orcid.org/0000-0002-3260-7224

教育背景

2001-2005:本科,湖南大学材料科学与工程学院

2005-2008:硕士,湖南大学材料科学与工程学院 

2010-2013:博士,北京航空航天大学 


工作履历

2008-2010:研发工程师,全球最大碳纳米管制造应用企业Cnano 

2013-2017:讲师,北京航空航天大学化学学院化学系

2015-2016:访问学者,美国德克萨斯大学达拉斯分校纳米技术所

2017.11起: 教授,湖南大学材料科学与工程学院学术兼职


ACS Nano, Chemistry of Materials, ACS Applied Materials Interfaces, Nanoscale, J Mater Chem C, RSC Advances等期刊的审稿人

研究领域

层状纳米复合材料的结构设计、组装及多功能特性, 主要包括:

1、仿生轻质高强层状纳米复合材料

2、高强超韧层状纳米复合水凝胶

3、高导热柔性层状纳米复合薄膜 

4、高性能层状致动器

5、二维纳米材料的液相剥离及组装


研究概况

学术成果

[1] Jianfeng Wang, Qunfeng Cheng,* Zhiyong Tang.* Chem. Soc. Rev. 2012, 41, 1111 (IF=38.618,高被引论文,封面)

[2]  Jianfeng Wang,# Jinrong Wang,# Zhuang Kong, Kuilin Lv, Chao Teng, Ying Zhu,*. Adv. Mater. 2017, DOI: 10.1002/adma.201703044  (IF=19.791)

[3] Tianqi Guo, Liping Heng,* Miaomiao Wang, Jianfeng Wang,* Lei Jiang. Adv. Mater. 2016, 28, 8505. (IF=19.791)

[4] Zhichao Dong , Lei Wu , Jianfeng Wang, Jie Ma,* Lei Jiang.* Adv. Mater. 2015, 27, 1745. (IF=19.791)

[5] Yingying Li, Qihang Lu, Hongliang Liu, Jianfeng Wang, Pengchao Zhang, Huageng Liang, Lei Jiang, Shutao Wang.* Adv. Mater. 2015, 27, 6848. (IF=19.791)

[6] Jianfeng Wang, Ling Lin, Qunfeng Cheng,* Lei Jiang. Angew. Chem. Int. Ed. 2012, 51, 4676. (IF=11.994,封面)

[7] Chao Teng,# Dan Xie,# Jianfeng Wang,* Zhi Yang, Guangyuan Ren, Ying Zhu*. Adv. Funct. Mater. 2017, 27, 1700240. (IF=12.124)

[8] Jianfeng Wang, Qunfeng Cheng,* Ling Lin, Lei Jiang. ACS Nano 2014, 8, 2739. (IF=13.942,高被引论文)

[9] Shuang Xia, Zuoning Wang, Hong Chen, Wenxin Fu, Jianfeng Wang,* Zhibo Li,* Lei Jiang. ACS Nano 2015, 9, 2167. (IF=13.942)

[10] Chao Teng, Jinliang Qiao, Jianfeng Wang,* Lei Jiang, Ying Zhu*. ACS Nano 2016, 10, 413. (IF=13.942)

[11] Jinrong Wang, Jianfeng Wang,* Shaoli Fang, Ying Zhu,* Ray H. Baughman. Chem. Mater. 2017, DOI: 10.1021/acs.chemmater.7b03953  (IF=9.466)

[12]  Jianfeng Wang, Qunfeng Cheng,* Ling Lin, Linfeng Chen, Lei Jiang. Nanoscale 2013, 5, 6356. (IF=7.367,封面)

[13] Chao Teng,# Dan Xie,# Jianfeng Wang,* Ying Zhu,* Lei Jiang. J. Mater. Chem. A 2016, 4, 12884. (IF=8.867)

[14] Jinrong Wang,  Jinliang Qiao, Jianfeng Wang,* Ying Zhu,* Lei Jiang. ACS Appl. Mater. Interfaces 2015, 7, 9281. (IF=7.504)

[15] Benliang Liang, Jianfeng Wang,* Yingqi Shu, Penggang Yin * Lin Guo. RSC Adv. 2017, 7, 32601(IF=3.108)

[16] Jinrong Wang, Jianfeng Wang,* Ying Zhu, Lei Jiang. Acta Polymerica Sinica 2015, 3, 363. (IF=0.433,封面)

[17] Chao Teng, Shuangbao Wang, Xianyong Lu,* Jianfeng Wang, Guangyuan Ren, Ying Zhu,* Lei Jiang. Soft Matter 2015, 11, 4290. (IF=3.889)

[18] Yingqi Shu, Penggang Yin,* Jianfeng Wang, Benliang Liang, Hao Wang,* Lin Guo*  Ind. Eng. Chem. Res.2014, 53, 3820. (IF=1.860)

[19] Xianhong Chen,* Jianfeng Wang, Ming Lin, Wenbin Zhong, Tao Feng, Xiaohua Chen, Jianghua Chen, Feng Xue. Mater. Sci. Eng. A  2008, 492, 236. (IF=3.094)

[20] Xianhong Chen,* Jianfeng Wang, Wenbin Zhong, Tao Feng, Xinguo Yang, Jianghua Chen. Macromol. Chem. Phys.2008, 209,  846. (IF=2.500)

[21] Xianhong Chen,* Jianfeng Wang, Jiagui Zou, Xiaoli Wu, Xiaojin Chen, Feng Xue. J. Appl. Polym. Sci. 2009, 114,  3407. (IF=1.860)

[22] Xiaoli WuXianhong Chen,* Jianfeng WangJilin LiuZefu FanXiaohua ChenJianghua Chen. Ind. Eng. Chem. Res. 2011, 50, 891. (IF=2.843)

[23] Xianhong Chen,* Feng Tao, Jianfeng Wang, Huajun Yang, Jiagui Zou, Xiaohua Chen, Xue Feng. Mater. Sci. Eng. A  2009, 499, 469. (IF=3.094)