header
宋先印

发布于:2020-05-01 星期五 13:17:47  点击数:8076

宋先印,博士,男,1990年2月出生,湖南大学材料科学与工程学院,助理教授。主要开展能源转换材料相关研究,如光电化学催化,电催化,超级电容器等。Email: songxy@hnu.edu.cn

  
教育背景

2016-2019年,武汉大学物理学院,博士,导师:肖湘衡 教授、蒋昌忠 教授

2013-2016年,武汉大学物理学院,硕士,导师:肖湘衡 教授

2009-2013年,湖北大学材料学院,本科


工作履历

2019年-至今 湖南大学 材料科学与工程学院  助理教授

研究领域

半导体物理与能源转化


学术成果

(1) Xianyin Song; Dong He; Wenqing Li; Zunjian Ke; Jiangchao Liu; Chongyang Tang; Li Cheng; Ziyu Wang*; Xiangheng Xiao*; Changzhong Jiang; Anionic dopant delocalization through p-band modulation endows metal-oxide withenhanced visible-light photoactivity, Angewandte Chemie International Edition, 2019, 58(46): 16660.

(2) Xianyin Song; Wenqing Li; Dong He; Hengyi Wu; Zunjian Ke; ChangzhongJiang; Gongming Wang*; Xiangheng Xiao*; The “Midas Touch” transformation of TiO2 nanowire arrays during visible light photoelectrochemical performance bycarbon/nitrogen coimplantation, Advanced Energy Materials, 2018, 8(20):1800165.

(3) Wenqing Li#; Xianyin Song#; Xiaolong Zhao; Xingang Zhang; Rui Chen; Xiaolei Zhang; Changzhong Jiang; Jun He*; Xiangheng Xiao*; Design of Wafer-Scale Uniform Au Nanotip Array by Ion Irradiation for Enhanced SingleConductive Filament Resistive Switching, Nano Energy, 2019, 67: 104213. (共同一作)

(4) Dong He; Xianyin Song; Wenqing Li; Chongyang Tang; Jiangchao Liu; Zunjian Ke; Changzhong Jiang; Xiangheng Xiao*; Active electron densitymodulation of Co3O4 based catalysts endows highly oxygen evolution capability, Angewandte Chemie International Edition, 2020, 59: 2.

(5) Yishang Wu#; Xiaojing Liu#; Dongdong Han; Xianyin Song; Lei Shi; Yao Song; Shuwen Niu; Yufang Xie; Jinyan Cai; Shaoyang Wu; Jian Kang; Jianbin Zhou;Zhiyan Chen; Xusheng Zheng*; Xiangheng Xiao*; Gongming Wang*; Electron densitymodulation of NiCo2S4 nanowires by nitrogen incorporation for highly efficienthydrogen evolution catalysis, Nature Communications, 2018, 9: 1425.

(6) Jinxin Liu; Lu Zhou; Ke Huang; Xianyin Song; Yunxu Chen; Xiaoyang Liang; Jin Gao; Xiangheng Xiao; Mark H. Rümmeli; Lei Fu* Regulation of two-dimensional lattice deformation recovery, iScience, 2019, 13, 277.

(7) W. Q. Li, X. Y. Zhan, X. Y. Song, S. Y. Si, R. Chen, J. Liu, Z. X. Wang*, J. He , X. H. Xiao*, A Review of Recent Applications of Ion Beam Techniques on Nanomaterial Surface Modification: Design of Nanostructures and Energy Harvesting, Small 15 (2019) 1901820.

(8) Xianyin Song; Wenqing Li; Xiaojing Liu; Yishang Wu; Dong He; Zunjian Ke; Li Cheng; Changzhong Jiang; Gongming Wang*; Xiangheng Xiao*; Yat Li* ; Oxygen vacancies enable the visible light photoactivity of chromium-implanted TiO2 nanowires, Journal of Energy Chemistry 55 (2021) 154–161.

(9) Xianyin Song; Hongtao Zhou; Changzhong Jiang; Cathodic shift of onset potential on TiO2 nanorod arrays with significantly enhanced visible light photoactivity via nitrogen/cobalt co-implantation, Chinese Phys. B (2021) in press https://doi.org/10.1088/1674-1056/abee07

(10) Xianyin Song, Zhigao Dai, Xiangheng Xiao,* Wenqing Li, Xudong Zheng, Xunzhong Shang, Xiaolei Zhang, Guangxu Cai, Wei Wu, Fanli Meng,* Changzhong Jiang Formation of carbonized polystyrene sphere/hemisphere shell arrays by ion beam irradiation and subsequent annealing or chloroform treatment Sci. Rep., 2015, 5: 17529.

(11) Xianyin Song, Xueting Sun, Wenqing Li, Donglai Guo, Changzhong Jiang, Xiangheng Xiao*, Laser irradiation of silver nanoparticles embedded in silica for surface enhanced Raman spectroscopy, Sci. Lett. J. 2016, 5: 227.