header
黄雨

发布于:2018-03-20 星期二 11:17:34  点击数:12403

黄雨 博士,2016年8月,加入湖南大学物理与微电子科学学院。

(1)招收硕士生和直博生,物理、电子、材料或化学专业背景均可

(2)欢迎本科生参加科研能力提升计划,开展毕业设计

(3)个人学术网页:https://www.researchgate.net/profile/Yu_Huang78

(4)办公室:物理楼A331     QQ:1047384160     邮箱(优先):huangyu@hnu.edu.cn   

基本信息

黄雨,男,博士,中共党员。湖南大学,物理与微电子科学学院,现任副教授,博士生导师,“岳麓学者”晨星B岗。

教学单位:应用物理系    

教学课程:《应用光学》,2017学年

                 《光学原理》,2017学年-至今

                 《普通物理实验A1》,2021学年-至今

研究方向:表面等离激元光学(Plasmonics),表面增强拉曼光谱(SERS)


毕业合影2021-900dpi.jpg

教育背景

2007年9月-2011年7月,本科,清华大学材料系(现材料学院),材料科学与工程专业,工学学士。

2011年9月-2016年7月,直博,清华大学材料学院,材料科学与工程专业,工学博士,导师:张政军 教授。

2012年8月-2013年10月,博士生联合培养,美国佐治亚大学,物理与天文系,合作导师:Prof. Yiping Zhao。

工作履历

2016年8月-2018年12月,湖南大学物理与微电子科学学院,助理教授,硕士生导师;

2019年1月-至今,湖南大学物理与微电子科学学院,副教授,博士生导师。

研究领域

光学与凝聚态物理、化学、材料的前沿交叉领域

纳米光子学(nanophotonics)

表面等离激元光学(Plasmonics)的理论模拟、实验及应用

1、表面增强拉曼光谱(SERS);

2、表面等离激元光催化(plasmonic photocatalysis);

3、表面等离激元超构分子(plasmonic metamolecules);

4、表面等离激元多物理场耦合(plasmonic multiphysics)。

科研项目

[2] 清华大学先进材料教育部重点实验室开放基金(ADV21-7

课题:表面等离激元电磁热点防护涂层的改进研究。2021年度,在研,主持。

[1] 国家自然科学青年基金(51701068)

课题:多尺度结构下电磁热点的数值模型研究。2018.01-2020.12,已结题,主持。


学术成果

主要论文 (#共同第一作者,*通讯作者,@本科生)

2018.PNG 

2021

[21] Ye Huang@, Yun Chen, Liren Deng, Yukun Zhu@, Yu Huang*. Applied Physics Letters, 2021, 119(4): 043903.

[20] Chenglong Shen, Liren Deng, Ningning Wang, Yu Huang*. Journal of Physics D: Applied Physics2021, 54(30): 305501.

[19] Ningning Wang, Qiuyan Wang, Yu Huang*. Current Applied Physics, 2021, 27: 66-72.

[18] Yu Huang*, Ningning Wang, Ye Huang@, Liren Deng, Chenglong Shen, Yun Chen. Annalen der Physik, 2021, 533(5): 2000557.

2020

[17] Liren Deng@, Yanni Zhaig@, Yun Chen, Ningning Wang, Yu Huang*. Journal of Physics D: Applied Physics, 2020, 53(15): 155103.

[16] Yanni Zhai#@, Liren Deng#@, Yun Chen, Ningning Wang, Yu Huang*Journal of Physics: Condensed Matter, 2020, 32(10): 105001.

2019

[15] Xiong-Jun Shang*, Hai-Rong He, Hui Yang, Qian He, Ling-Ling Wang, Yu Huang*, Chu-Jun Zhao. Journal of Physics D: Applied Physics, 2019, 52(49): 495104.

[14] Liren Deng#@, Yanni Zhai#@, Yun Chen, Ningning Wang, Yu Huang*. Journal of Physics D: Applied Physics, 2019, 52(43): 43LT01.

[13] Yun Chen, Yanni Zhai@, Liren Deng@, Ningning Wang, Yihui Mao@, Jinglong Yang@, Yu Huang*. Applied Physics Letters, 2019, 114(18): 183902. (Featured)

2018

[12] Yu Huang*, Yun Chen, Ling-Ling Wang, Emilie Ringe*. Journal of Materials Chemistry C, 2018, 6(36): 9607-9614.(inside front cover)

[11] Yu Huang*, Yun Chen, Xiaotian Xue, Yanni Zhai@, Ling-Ling Wang, Zhengjun Zhang. Optics Letters, 2018, 43(10): 2332-2335.

[10] Yu Huang*, Yun Chen, Weixiang Gao@, Zhengxuan Yang@, Ling-Ling Wang. Applied Physics Letters, 2018, 112(17): 171906.

[9] Yu Huang*, Xian Zhang, Emilie Ringe, Lingwei Ma, Xiang Zhai, Ling-Ling Wang, Zhengjun Zhang*. Nanoscale, 2018, 10(9): 4267-4275.

2017

[8] Yu Huang*, Xian Zhang, Jianghao Li, Lingwei Ma, Zhengjun Zhang*. Journal of Materials Chemistry C, 2017, 5(24) : 6079-6085.

[7] Yu Huang*, Lingwei Ma, Jianghao Li, Zhengjun Zhang*. Nanotechnology, 2017, 28(10): 105203.

2016

[6] Yu Huang, Lingwei Ma, Mengjing Hou, Zheng Xie, Zhengjun Zhang*. Physical Chemistry Chemical Physics, 2016, 18 (4): 2319-2323.

[5] Yu Huang#, Xian Zhang#, Emilie Ringe, Mengjing Hou, Lingwei Ma, Zhengjun Zhang*. Scientific Reports, 2016, 6: 23159.

[4] Yu Huang, Lingwei Ma, Mengjing Hou, Zhengjun Zhang*. Plasmonics, 2016, 11(5): 1377-1383.

[3] Yu Huang, Lingwei Ma, Mengjing Hou, Jianghao Li, Zheng Xie, Zhengjun Zhang*. Scientific Reports, 2016, 6: 30011.

2015

[2] Yu Huang, Emilie Ringe*, Mengjing Hou, Lingwei Ma, Zhengjun Zhang*. AIP Advances, 2015, 5 (10): 107221.

[1] Yu Huang, Qin Zhou, Mengjing Hou, Lingwei Ma, Zhengjun Zhang*. Physical Chemistry Chemical Physics, 2015, 17 (43): 29293-29298.

 

合作论文

[12] Wei Hu, Hui Cong, Wei Huang, Yu Huang, Lijuan Chen, Anlian Pan, Chunlai Xue*. Light-Science & Applications, 2019, 8: 106.

[11] Gui-Dong Liu, Xiang Zhai, Hai-Yu Meng, Qi Lin, Yu Huang, Chu-Jun Zhao, Ling-Ling Wang. Optics Express, 2018, 26(9): 11471-11480.

[10] Sheng-Xuan Xia, Xiang Zhai, Yu Huang, Jian-Qiang Liu, Ling-Ling Wang*, Shuang-Chun Wen. Optics Letters, 2017, 42(15): 3052-3055.

[9] Sheng-Xuan Xia, Xiang Zhai, Yu Huang, Jian-Qiang Liu, Ling-Ling Wang*, Shuang-Chun Wen. Journal of Lightwave Technology, 2017, 35(20): 4553-4558.

[8] Lingwei Ma, Hui Wu, Yu Huang, Sumeng Zou, Jianghao Li, Zhengjun Zhang*. ACS Applied Materials & Interfaces, 2016, 8(40): 27162-27168.

[7] Lingwei Ma, Yu Huang, Mengjing Hou, Jianghao Li, Zheng Xie, Zhengjun Zhang*. Journal of Physical Chemistry C, 2016, 120(1): 606-615.

[6] Lingwei Ma, Yu Huang, Mengjing Hou, Zheng Xie, Zhengjun Zhang*. Scientific Reports, 2015, 5: 15442.

[5] Mengjing Hou, Yu Huang, Lingwei Ma, Zhengjun Zhang*. Nanoscale Research Letters, 2015, 10: 437.

[4] Mengjing Hou, Yu Huang, Lingwei Ma, Zhengjun Zhang*. Nanoscale Research Letters, 2015, 10: 444.

[3] Lingwei Ma, Yu Huang, Mengjing Hou, Zheng Xie, Zhengjun Zhang*. Scientific Reports, 2015, 5: 12890.

[2] Zhaolong Chen, Dexin Yu, Yu Huang, Zhengjun Zhang, Ting Liu, Jinhua Zhan*. Scientific Reports, 2014, 4: 6709.

[1] Qin Zhou, Xian Zhang, Yu Huang, Zhengcao Li, Yiping Zhao*, Zhengjun Zhang*. Applied Physics Letters, 2012, 100(11): 113101.

(更新于2021年9月)