header
王东

发布于:2018-10-17 星期三 09:27:31 点击数:6934

基本信息:王东,材料物理与化学专业,博士,助理教授。主要方向为薄膜技术(表面界面技术)与能源储能与催化的交叉研究。有过3年的企业研发经验(2012-2015)。目前已经发表SCI论文20篇,其中第一作者,通讯作者,共同第一作者的论文有iScience, Adv. Enery. Mater.;Adv. Sci.;ACS Cent. Sci. Journal of energy chemistry, Electrochimica Acta, ACS Appl. Energy Mater.

基本信息

湖南大学化学化工学院无机化学系,博士,助理教授,硕士生导师。

E-mail:wangdong14@hnu.edu.cn

QQ:251651974

教育背景

2014/9-2018/6,吉林大学,材料物理与化学专业,博士

2017/1-2017/3,西班牙 CIC energigune, 交换生

2009/9-2012/6,西南科技大学,材料物理与化学专业,硕士

2004/9-2008/6,河南大学,化学工程与工艺,学士

工作履历

2018/10-至今,湖南大学化学化工学院,助理教授

研究领域

等离子体化学气相沉积法制备碳基薄膜

能源存储与转化中表面界面研究

锂金属负极保护

学术成果

1. Wang D, Liu Y, Wu Y*. et al. Adv. Funct. Mater. 2021, DOI: 10.1002/adfm.202106740. (IF:18.808)

2. Wang C, Qin H, Wang D*, Ou X*. et al. Chem. Eng. J., 2021, DOI: https://doi.org/10.1016/j.cej.2021.131963. (IF:13.273)

3. Wang D‍, Qin C, Wu Y* et al. iScience, 2020, 23: 100781.(IF:5.458)

4. Ou X, J. Zhang*, Wang D*, Y. Wu*. et al. ACS nano, 2020, 14, 13952–13963.(IF:15.881)

5. Liu T, Wang D*. et al. Mater. Today Energy, 2020, 17, 100465.(IF:7.311)

6. Fan X, Ou X*, Wang D*, Hu G*. et al. Chem. Eng. J. 2020, 393, 124709. (IF:13.273)

7. Zhang W*, Wa‍ng D*, Zheng W*. Journal of Energy Chemistry, 2020, 41: 100-106. (IF:9.676, ESI highly cited paper)

8. Wang D. Zhang W*, Zheng W*, Zhang Q*, et al., Advanced Science 2017, 4 , 1600168.(IF:16.806, ESI highly cited paper)

9.  Wang D. Zhang W*, Zheng W*, et al., ACS Central Science 2018, 4 , 81-88. (IF:14.553)

10. Wang D. Zhang W*, Zheng W*, et al., Adv. Energy Mater. 2018, 8, 1800650. (IF:29.368)

11. Liu, X, Wang D.  Zhang W*, Zheng W*, et al. Electrochimica Acta 2018, 268, 234-240.  (IF:6.901)

12. Liu, X, Wang D.  Zhang W*, Zheng W*, et al. ACS Appl. Energy Mater., 2019, 2, 1428-1435. (IF:6.024)