header
王笑

发布于:2018-04-11 星期三 20:13:38 点击数:7284

教授,博士生导师,湖南省“百人计划”入选者,湖南大学岳麓学者。长期致力于微纳光电材料制备、器件应用及高分辨光电表征技术研究,取得系列研究成果。在Adv. Mater., JACS, Nano Lett., Adv. Funct. Mate, ACS Nano, Angew. Chem.等SCI期刊发表论文近70篇。


基本信息

办公室:工程大楼427

Email:xiao_wang@hnu.edu.cn

每年招收硕士研究生2-3人、博士研究生1-2人,热烈欢迎本科生加入实验室开展研究工作!

教育背景

2012年05月      德国图宾根大学     物理化学专业     博士学位      导师:Alfred J. Meixner 教授

2007年07月      北京大学                凝聚态物理        硕士学位      导师:朱星 教授

工作履历

2016年-至今        湖南大学      物理与微电子科学学院,教授

2013年-2016年,图宾根大学   物理与理论化学研究所,  课题小组组长(Junior Group Leader)/教授资格预备(Habilitand)


研究领域

纳米光学和纳米光电子学, 低维功能材料与器件,高时空分辨光电表征

科研项目

 1. 国家自然科学基金委 重大研究计划 (培育项目):91850116, 结合矢量光束与电子隧穿方法构建纳米尺度局域光场及其调控物理研究, 2019.01-2021.12,主持。

 2. 国家自然科学基金委 面上项目:51772084,能带可调二维过渡金属硫族化合物和钙钛矿材料异质结的制备与超高时空分辨光学性能研究,2018.01-2021.12,主持。

 3. 湖湘高层次人才聚集工程-创新人才:2018RS3051,2018.10-2021.10,主持。

 4. 国家重点研发计划(2018YFC1105800),2018.08-2021.06,项目骨干

 5. 湖南大学优秀青年人才培育计划,主持。

 6. 湖南大学引进人才启动项目:低维材料的纳米光子学和光电性能研究,2016-2018,主持

学术成果

代表性论文:并列第一作者;*通讯作者)


 1. Zhang, D.; Zeng, Z.; Tong, Q.; Jiang, Y.; Chen, S.; Zheng, B.; Qu, J.; Li, F.; Zheng, W.; Jiang, F.; Zhao, H.; Huang, L.; Braun, K.; Meixner, A. J.; Wang, X.*, Pan, A.*, Adv. Mater. DOI:10.1002/adma.201908061 (Accepted)

 2. He, M.; Jiang, Y.; Liu, Q.; Luo, Z.; Ouyang, C.; Wang, X.; Zheng, W.; Braun, K.; Meixner, A. J.; Gao, T.; Wang, X.*; Pan, A.*, Phy. Rev. Applied 2020, 13, 044072.

 3. Zheng, W.; Zheng, B.; Jiang, Y.; Yan, C.; Chen, S.; Liu, Y.; Sun, X.; Zhu, C.; Qi, Z.; Yang, T.; Huang, W.; Fan, P.; Jiang, F.; Wang, X.; Zhuang, X.; Li, D.; Li, Z.; Xie, W.; Ji, W.; Wang, X.*; Pan, A.*, Nano Lett. 2019, 10, 7217-7225.

 4. Yang, T.; Wang, X.; Zheng, B.; Qi, Z.; Ma, C.; Fu, Y.; Fu, Y.; Hautzinger, M. P.; Jiang, Y.; Li, Z.; Fan, P.; Li, F.; Zheng, W.; Luo, Z.; Liu, J.; Yang, B.; Chen, S.; Li, D.; Zhang, L.; Jin, S.; Pan, A.*, ACS Nano 2019, 13, 7996-8003.

 5. Shan, Z.; Hu, X.;  Wang, X.*; Tan, Q.; Yang, X.; Li, Y.; Liu, H.; Wang, X.; Huang, W.; Zhu, X.; Zhuang, X.; Sun, Y.; Ma, L.; Zhang, J.; Schmidt, O.; Agarwal, R.; Pan, A.*,Adv. Mater. 2019, 31, 1901263.

 6. Jiang, Y.;  Wang, X.*; Pan, A.*,Adv. Mater. 2019,  31, 1806671.

 7. Zheng, W.; Zheng, B.; Yan, C.; Liu, Y.; Sun, X.; Qi, Z.; Yang, T.; Jiang, Y.; Huang, W.; Fan, P.; Jiang, F.; Ji, W.; Wang, X.*; Pan, A.*,Adv. Sci. 2019, 6, 1802204.

 8. Zeng, Z.; Sun, X.; Zhang, D.; Zheng, W.; Fan, X.; He, M.; Xu, T.; Sun, L.; Wang, X.*; Pan, A.*,Adv. Funct. Mater. 2019, 29, 1806874.

 9. Zheng, W.; Jiang, Y.; Hu, X.; Li, H.; Zeng, Z.; Wang, X.*; Pan, A.*, Adv. Opt. Mater. 2018, 1800420.

 10. Wang, X.; Shoaib, M.; Wang, X.; Zhang, X.; He, M.; Luo, Z.; Zheng, W.; Li, H.; Yang, T.; Zhu, X.; Ma, L.; Pan, A.*, ACS Nano 2018, 12, 6170-6178.

 11. Hu, X.; Wang, X.*; Fan, P.; Li, Y.; Zhang, X.; Liu, Q.; Zheng, W.; Xu, G.; Wang, X.; Zhu, X.; Pan, A.*, Nano Lett. 2018, 18, 3024-3031.

 12. Hu, X.; Liu, H.; Wang, X.*; Zhang, X.; Shan, Z.; Zheng, W.; Li, H.; Wang, X.; Zhu, X.; Jiang, Y.; Zhang, Q.; Zhuang, X.; Pan, A.*, Adv. Opt. Mater. 2018, 1800293.

 13. Zhou, H.; Yuan, S.; Wang, X.; Xu, T.; Wang, X. *; Li, H.; Zheng, W.; Fan, P.; Li, Y.; Sun, L.; Pan, A.*, ACS Nano 2017, 11, 1189-1195.

 14. Wang, X.; Zhou, H.; Yuan, S.; Zheng, W.; Jiang, Y.; Zhuang, X.; Liu, H.; Zhang, Q.; Zhu, X.; Wang, X.*; Pan, A.*, Nano Res. 2017, 10, 3385-3395.

 15. Wang, X.; Zeng, Z.; Zhuang, X.; Wackenhut, F.; Pan, A.; Meixner, A. J., Opt. Lett. 2017, 42, 2623-2626.

 16. Wang, X.; Zhuang, X.; Wackenhut, F.; Li, Y.; Pan, A.; Meixner, A. J., Laser & Photonics Reviews 2016, 10, 835-842.

 17. Wang, X.; Broch, K.; Schreiber, F.; Meixner, A. J.; Zhang, D., Phys. Chem. Chem. Phys. 2016, 18, 15919-15926.

 18. Wang, X.; Braun, K.; Zhang, D.; Peisert, H.; Adler, H.; Chassé, T.; Meixner, A. J., ACS Nano 2015, 9, 8176-8183.

 19. Wang, X.; Egelhaaf, H.-J.; Mack, H.-G.; Azimi, H.; Brabec, C. J.; Meixner, A. J.; Zhang, D., Adv. Energy Mater. 2014, 4, 1400497.

 20. Wang, X.; Broch, K.; Scholz, R.; Schreiber, F.; Meixner, A. J.; Zhang, D., J. Phys. Chem. Lett. 2014, 5, 1048-1054.

 21. Wang, X.†; Zhang, D.†; Wang, Y. M.; Sevinc, P.; Luc, H. P.; Meixner, A. J., Angew. Chem. Int. Ed. 2011, 50, A25-A29.

 22. Sevinc, P. C.†; Wang, X. †; Wang, Y. M.; Zhang, D.; Meixner, A. J.; Lu, H. P., Nano Lett. 2011, 11, 1490-1494.

 23. Wang, X.; Azimi, H.; Mack, H. G.; Morana, M.; Egelhaaf, H. J.; Meixner, A. J.; Zhang, D., Small 2011, 7, 2793-2800.

 24. Wang, X.; Zhang, D.; Braun, K.; Egelhaaf, H. J.; Brabec, C. J.; Meixner, A. J., Adv. Funct. Mater. 2010, 20, 492-499.

 25. Pan, A.†; Wang, X.†; He, P. B.; Zhang, O. L.; Wan, Q.; Zacharias, M.; Zhu, X.; Zou, B. S., Nano Lett. 2007, 7, 2970-2975.


奖励与荣誉

入选2016年度湖南省“百人计划”