header
钟斐敏

发布于:2018-12-14 星期五 09:33:25  点击数:8757

湖南大学工商管理学院助理教授,主要研究兴趣是供应链管理、博弈论及其应用

基本信息


教育背景

2012.09-2016.07        清华大学        运筹学与控制论        运筹学与控制论

2009.09-20012.07      清华大学        运筹学与控制论        硕士

2005.09-2009.07        清华大学        数学                         学士


讲授课程


运筹学:线性规划(图解法、单纯形算法、对偶理论、敏感性分析),整数规划(割平面,分支定界)、网络优化(指派问题,配货问题,最短路问题),动态规划,决策理论

博弈论:静态博弈(严格被占优策略、纳什均衡、贝叶斯纳什均衡),扩展博弈(子博弈完美均衡),合作博弈(TU联盟博弈、核、核仁、夏普利值、NTU联盟博弈、谈判问题、激励相容机制)